16-01-10

Belgische pedofiel uitgewezen

Belgische pedofiel uitgewezen uit Québec

  • De Standaard, zaterdag 09 januari 2010
  • Bron: belga
  • Auteur:oom

De 33-jarige Luikenaar Vincent Raphaël Duval is woensdag naar België uitgewezen. In juli 2008 werd de Belg in Montreal veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf voor ontvoering en seksuele aanrakingen van een minderjarig meisje van 13 jaar dat hij op internet had leren kennen. Dat heeft een Canadese website gemeld.

Duval werd op 2 januari in vrijheid gesteld. Hij bleef onder het toezicht van de Canadese grenspolitie tot zijn uitwijzing naar België woensdag. Eén van de agenten escorteerde hem op de vlucht tot in zijn land van afkomst, bericht de website ruefrontenac.com.

Vincent Raphaël Duval werd in juni 2008 gearresteerd in een hotel in Montreal in het gezelschap van een minderjarige van 13, die hem uit eigen wil had ontmoet.

Aan de ontmoeting was druk mailverkeer voorafgegaan. In enkele maanden tijd werden zowat 3.000 mails uitgewisseld. In het begin van die correspondentie via internet had het meisje voorgewend dat zij 26 jaar was. Intussen waren ze verliefd geworden. Duval wilde met zijn geliefde intrekken in een amish-gemeenschap van Ontario.

Duval werd schuldig bevonden aan zes aanklachten, onder meer aanrakingen, seksuele contacten en ontvoering van een kind, aldus de Canadese website.

18:38 Gepost door boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: belgische pedofiel uitgewezen |  Facebook |

15-01-10

Child Focus: informatie voor Europese Raad verzwegen ?

 
''CHILD FOCUS HEEFT TEGEN BETALING VAN 200.000 EURO EEN RAPPORT OPGESTELD VOOR DE EUROPESE RAAD WAARIN ZE MOEDWILLIG INFORMATIE VERZWIJGT''
 
In november 2001 heeft Child Focus en haar 'Europese Centrum voor Verdwenen en Sexueel Uitgebuite Kinderen'  de Childoscope-Gids gepubliceerd m.b.v. fondsen die haar door de EU ter beschikking waren gesteld. De bedoeling was om een overzicht te geven van alle Europese zusteroganisaties die actief zijn op dit gebied, op basis van de informatie die deze organisaties hadden verstrekt middels een 'Inlichten formulier'. Vijftien Belgische, Hongaarse, Roemeense en Engelse organisaties zouden dat formulier ingevuld hebben, terwijl ze allemaal dezelfde grammaticale fouten in hun antwoorden maken: "Wij hebben contacten met ouders door middel van telefoongesprekken, Ontmoetingen..."', en terwijl ze geen enkele toelichting geven bij de antwoorden.
 
Het project Daphné dat het copy-paste werk financierde, stelde ook nog 200.000 euro aan Child Focus ter beschikking om een onderzoek uit te voeren voor de Europese Raad, over de realiteit en de omvang van het verschijnsel van de verdwenen of sexueel uitgebuite kinderen in Europa; en over het bestaan, de rol en de structuur van de verschillende burger-organisaties in de lid-staten die actief werken aan de opsporing van de verdwenen kinderen, om tot een omschrijving te komen van de juridische kwesties die met de activiteiten van deze organisaties verbonden zijn.
 
Childoscope is een digitaal formulier geworden met vakjes die aangevinkt kunnen worden, en dat door Childfocus beheerd wordt die tevens beslist, in het geheim, welke organisaties in die gids worden opgenomen. De informatie die ze aan de Europese Raad verstrekt is onvolledig of vals:
 
Zo werden vier Roemeense organisatie zonder dat ze het wisten opgenomen in de gids, en ondanks het feit dat ze niet actief zijn in het kader van de activiteiten die door Childfocus onderzocht werden. En Childfocus maakt de beroemdste organisatie in Roemenie die zich bezig houdt met de opsporing van vermiste kinderen voor 'tabloïd-achtig' uit, hetgeen het feit schijnt te moeten rechtvaardigen dat de Europese Raad haar bestaan negeert.
 
Howel er in Italië minstens vijftig burger-organisaties actief zijn op het gebied waarover het onderzoek van Childfocus gaat, is de Europese Raad slechts van het bestaan van twaalf van die organisaties op de hoogte gesteld, terwijl de beroemdste van de organisaties niet genoemd wordt: Meter, de organisatie die geleid wordt door Pastoor Fortunato di Noto, een nationale held van het ant-pedofilie activisme in Italië.
 
Childfocus heeft zich ook het recht toegeëigend om voor de Europese Raad het bestaan te verbergen van de organisaties die werken aan de meest gevoelige dossiers in Belgie, t.w.: de afffaire-Zandvoort en Nihoul/Nigeria. Uit een brief van Childfocus aan de organisatie 'Troviami i bambini', blijkt dat deze ONG het gerucht verspreid dat de Werkgroep Morkhoven -die de zaak Zandvoort aan het licht had gebracht- alleen maar ''ingebeelde complotten en kindermisbruik-netwerken bedenkt", terwijl een rapport van Interpol toch duidelijk bewijst dat 90.081 kinderen het slachtoffer zijn geworden van die zaak. Op de zelfde manier zou de Fondation Princesse de Croÿ, die het netwerk Nihoul/Nigeria aan het licht heeft gebracht, niet meer doen dan 'het systematisch verspreiden van geruchten over veronderstelde schandalen', hoewel zij medische onderzoeksrapporten aandraagt die sporen van marteling aantonen die gevonden werden op de lichamen van zes slachtoffers van dat netwerk.
 
Alleen Childoscope, de 'Interactive Directory of Organisations working in the field of missing and sexually exploited children' is op het Internet te raadplegen. Childfocus is er sinds 2004 en ondanks de 200.000 euro uit fondsen van de Europese Unie die ze ontvangen heeft, niet in staat gebleken om een pdf-versie van de twee andere onderdelen van haar onderzoek te maken. Ze vraagt 65 euro voor een exemplaar van het rapport 'Missing and sexually exploited children in the EU. Epidemiological data', en 22 euro voor  een exemplaar van ''Cooperation between civil society organisations and law enforcement services in the area of missing and sexually exploited children. Possibilities and limits from a European legal perspective.''
 
Daar Childoscope het resultaat was van een opdracht door de Europese Raad, waren Childfocus en de organisaties met wie ze samengewerkt heeft, verplicht om exacte en volledige informatie te verstrekken. Het rapport dat ze hebben opgesteld was bestemd om als basis te dienen voor de aanbevelingen van de offciele EU organisaties op het gebied van de zaken die in dat rapport bestudeerd worden, en niet om reclame te maken voor Childfocus zelf. Er was dus geen enkele geldige reden om welke organisatie dan ook buiten het rapport te houden, vooral niet die organisaties die officieel geregistreerd zijn in de verschillende landen.
 
Zou het niet van noodzakelijk belang zijn, in het licht van de ernst van het onderwerp, en gezien de slordigheid waarmee het behandeld is en vanwege het feit dat het van groot belang is dat de Europese Raad haar besluiten kan baseren op correcte informatie, om te kunnen beschikken over een serieus rapport over de zaken die de Europese Raad in 2001 wilde laten onderzoeken, en als aanvulling daarop over een studie naar:
 
-De als misdaden tegen de menselijkheid te kwalificeren feiten die in de affaire Zandvoort zijn gepleegd, en naar de maatregelen die op Europees niveau genomen dienen te worden om dat netwerk op te rollen.
 
-Naar de leemtes in de wet van de verschillende EU landen waardoor de sexuele uitbuiting van kinderen in de hand gewerkt wordt,
met name vanwege:
  -de mogelijkheid een medewerker van een organisatie te veroordelen wegens ''het in het bezit hebben van kinderporno'', tijdens de periode waarin hij bezig is met het verzamelen van bewijsmateriaal en het overhandigen daarvan aan Justitie (zie de affaire Vervloesem, in het dossier-Zandvoort elders op de site van 'droitfondamental'.)
  -de toestemmng die jongeren-bladen hebben om de namen en adressen van minderjarigen te publiceren, waardoor ze het gevaar lopen de prooi van pedocriminelen te worden (zie de affaire '7-extra': http://www.droitfondamental.eu/10-justice_7extra_en_prison-FR.htm)
 
-Naar de in elk land van de EU bestaande structuren die elke burger toestaan om kinderporno bij de autoriteiten aan te geven, zonder het risico te lopen strafrechtelijk vervolgd te worden.
 
-Naar het bestaan, de rol en de structuur van burger-organisaties die in elke lidstaat van de EU actief en met instemming van de autoriteiten werken aan de bescherming van pedofielen, en naar hun samenwerking met andere organisaties (verwijzing: de Nederlandse vereniging Martijn-www.martijn.org -die betrokken is bij het Zandvoort-netwerk en waaruit de politieke partij NVD onstaan is, die op 31 mei 2006 werd opgericht en die streeft naar legalisering van kinderporno en van sexuele relaties tussen volwassenen en kinderen.)
 
-Naar de werkelijk bestaande overheidscorruptie in de verschillende EU lidstaten bij de behandeling van zaken betreffende de sexuele uitbuiting van kinderen, en met name naar het feit dat criminelen in die zaken van wie de identiteit bekend is, ongemoeid worden gelaten en niet vervolgd worden, ondanks het feiten dat er massa's bewijzen van hun misdrijven zijn; en naar de stelselmatige manier waarop slachtoffers van dit soort zaken te maken krijgen met gerechtelijke dwalingen die tot gevolg hebben dat ze in het vervolg geneigd zullen zijn af te zien van het indienen van gegronde aanklachten bij Justitie tegen hun misbruikers.
 
-Naar het bestaan van een groep van onderling samenwerkende organisaties die onder het mom van hun activiteiten ter bescherming van kinderen, moedwillig valse informatie verspreiden met de opzet andere organisaties te schaden, of om de getuigenverklaringen van slachtoffers van kindermisbruik-netwerken te discrediteren.
 
--------------
U kunt als volgt het copy/paste werk van Childoscope controleren:
 
1. Kopieer met uw muis een van vet gedrukte Engelse zinnen uit de lijst hieronder.
3. Klik op het icoontje van de verrekijker.
4. Plak de Engelse zin in het dialoogvenster en klik op 'zoeken'.
 
 BelgiumHungaryItalyHollandRomaniaPolandUKTotal
We have contacts with the parents by telephone, Meeting
Nous avons des contactes avec les parents par téléphone, Rencontre
34--6-215
We employ specialists dealing with child victims of sexual assault
Nous employons des spécialistes traitants d'enfants victimes d'agressions sexuelles
224184223
the parents or even the child when alerted to a potential case of sexual exploitation
mesures préventives vis à vis des parents ou même de l'enfant quand alerté d'une affaire potentielle d'exploitation sexuelle
5-4-73423
We deal with the social reintegration of the child
Nous traitons la réintégration sociale de l'enfant
544-64326
Relations between our organisation and the authorities are governed by "official regulations"
Les relations entre notre organisation et les autorités sont régies par un "règlement officiel"
2-218-215
We receive feedback from the authorities concerning the perpetrators
Les autorités nous communiquent les rétroactions relatives aux prédateurs
5-2-2-211
Information suggesting the child is in the company of a person who could constitute a threat
informations suggérant que l'enfant est en compagnie d'une personne qui pourrait constituer une menace
2--241413
Information suggesting the child is in dangerous situation
informations suggérant que l'enfant est dans une situation de danger
22--51212
Use of the website for communicating about cases of sexual exploitation of children
Utilise le siteweb pour communiquer au sujet des affaires d'exploitations sexuelles d'enfants
242----8
We ensure a regular after-care of the contacts with the parents
Nous assurons le soin ultérieur des contacts avc les parents (!?)
5
-
-
-
-
-
-
5
 
------------------------------------------
Noot van de vertaler: De in het vertaalde artikel hierboven geschetste situatie rondom Childfocus (en de officiele EU instanties die haar activiteiten financieren) in verband met de verschillende kindermisbruik-schandalen en de activiteiten van verschillende NGOs zoals de Werkgroep Morkhoven op het gebied van de strijd tegen die kindermisbruik-netwerken, wordt verder onderbouwd en geillustreerd in een aantal andere artikelen op de site waar dit artikel dat ik hier vertaald heb gepubliceerd is (zie bronvermelding boven het artikel).
In die artikelen vindt u verdere details die de kritiek onderbouwen die in bovenstaand artikel geformuleerd wordt op Childfocus (en op de jurdische en politieke autoriteiten in de versch. EU lidstaten iha) w.b. het gevoerde beleid inzake bestrijding van sexuele uitbuiting van kinderen.
Die artikelen bevatten voornamelijk teksten over de initiatieven van enkele Italiaanse parlementsleden die vragen hebben gesteld in het Italiaanse parlement nav deze kwesties, en verder worden in die artikelen nog enkele voorbeelden gegeven van de manier waarop NGO organisaties als de Werkgroep Morkhoven worden tegengewerkt door de officiele autoriteiten (en door de pers en media), bijvoorbeeld in Roemenië. Omdat het voornamelijk illustraties betreft van de situatie zoals die hierboven uitvoerig wordt samengevat, en er niet veel aanvullende wezenlijke informatie in gegeven wordt, heb ik het niet nodig gevonden ze in het Nederlands te vertalen.
Voor de geinteresseerde lezer geef ik hier een opsomming van die artikelen in de (vrije) engelse vertaling die ervan gepubliceerd is op de zelfde site waar ook de originele franse versie van het artikel dat ik hierboven vertaald heb te vinden is, nml die van www.droitfondamental.eu .
 

18:41 Gepost door boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatie, child focus, europese raad |  Facebook |

14-01-10

OCMW Antwerpen: onderzoek oplichting

ARCHIEF: OCMW ANTWERPEN - ONDERZOEK OPLICHTING

TraliesimagesARCHIEF – 31.12.2006

De Werkgroep Morkhoven voerde in 1989 pamflettenacties rond het kinderziekenhuis ‘Good Engels’ van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijke Werk (OCMW) te Antwerpen omdat jongeren en kinderen er soms wekenlang in onmenselijke omstandigheden in isoleercellen werden opgesloten. De pamflettenacties werden echter bemoeilijkt en slachtoffers-getuigen werden in een andere instelling opgesloten alwaar zij volledig van de buitenwereld werden afgesloten. De aangeklaagde feiten werden door de overheid in alle talen en toonaarden ontkend.

Tengevolge van de pamflettenacties van de Werkgroep Morkhoven op de trappen van het gerechtshof en de marktplaatsen in Antwerpen, besloot men uiteindelijk tot het instellen van een zogenaamde onafhankelijke onderzoekscommissie onder leiding van de universiteitsprofessor Paul Cosyns (Universitaire Instelling Antwerpen).
Deze commissie stelde geen enkele wantoestand vast maar dat kwam omdat bepaalde leden van die commissie ook in het bestuur van het kinderziekenhuis zetelden zodat er van een ‘onafhankelijke commissie die een onafhankelijk onderzoek voerde’ geen sprake was.

De Werkgroep Morkhoven zette haar onderzoek evenwel verder en stelde vast dat bepaalde jongeren ook sexueel misbruikt waren. Op een bepaald moment wist de Werkgroep Morkhoven zelfs te achterhalen dat een aantal jongeren uit de instelling in het prostitutiemilieu werkten. Het is op deze manier dat de Werkgroep tenslotte op het spoor zou komen van de kinderpornonetwerken te Temse, Madeira en Zandvoort.

In plaats van de feiten ernstig te nemen, wendde de overheid echter alle mogelijke middelen aan om de Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen. De Gazet van Antwerpen wist op een bepaald moment in grote letters te melden dat een ‘lid van de Werkgroep Morkhoven (terwijl het geen lid van de Werkgroep Morkhoven was) zelf beticht werd van zedenfeiten met een minderjarige en dat de Antwerpse Procureur des Konings een onderzoek in deze zaak had bevolen’. De Antwerpse burgemeester Cools (Sp.a, Vlaamse socialisten) vaardigde een uitzonderlijk ‘pamflettenreglement’ uit waardoor de pamflettenacties van de Werkgroep Morkhoven konden verboden worden. Het gerecht van Turnhout verplichtte Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem tot een gerechtelijk geestesonderzoek. De Werkgroep Morkhoven kreeg verder te maken met een duistere figuur uit het misdaadmilieu die blijkbaar goed bevriend was met inspecteur M.R. van de Antwerpse gerechtelijke politie die de Morkhoven-actievoerders onophoudelijk voor verhoren uitnodigde.
Die duistere figuur bleek de ex-BOB John V.L. te zijn die -volgens bepaalde kringen- voor de Belgische Staatsveiligheid werkte.

John V.L. komt ook voor in het artikel van Het Nieuwsblad van 30.12.2006 (zie copie in bijlage) waarin staat dat het Antwerpse parket wil dat de genaamde Marco Laenens (VLD), toekomstige ondervoorzitter van het OCMW te Antwerpen, zich voor de correctionele rechter wegens schriftvervalsing verantwoordt.

‘Laenens (45) wordt ervan verdacht dat hij samen met zijn gewezen levenspartner en een dubieuze ex-BOB’er een transactie heeft afgesloten waarbij de tegenpartij voor 68.000 euro werd opgelicht. Laenens zegt John V.L. nooit gezien te hebben en plaatst hem in het kamp van de tegenstrevers, als een van de twee tussenpersonen bij de totstandkoming van de overeenkomst’, aldus het artikel.

De politiek bleek een belangrijke rol te spelen bij de akties van de vzw Werkgroep Morkhoven rond het OCMW-kinderziekenhuis te Antwerpen, de kinderpornozaak Zandvoort en het Temse-netwerk. Zo werd het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. die vlak na het uitkomen van de kinderpornozaak Zandvoort in 1998, de klachten tegen Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem organiseerde, vorig jaar dank zij de Herentalse Sp.a-burgemeester Jan Peeters en het Herentalse Sp.a-bestuur vorig tot bestuurslid van het OCMW te Herentals benoemd.

Victor V. die nauwelijks kan schrijven, komt in een 30-tal processen-verbaal van zedenfeiten met minderjarigen voor maar mag binnen het Bijzonder Comité van het OCMW-bestuur van Herentals, mee in jeugdzaken beslissen. Men kan zich afvragen of er in de OCMW-benoemingen soms politiek geknoeid wordt. De VLD (Vlaamse liberalen) en Sp.a sloten zopas een contract af om ‘de fraude te bestrijden’. Misschien wordt het tijd dat de beide regeringspartijen de fraude en corruptie in eigen partijrangen aanpakken…

Op 23.10.2006 liet de Werkgroep Morkhoven een Open Brief waarin de voornoemde processen-verbaal zijn vervat, ter ontvangst op het bureau van de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers aftekenen.

De Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws die de verhalen rond Marcel Vervloesem mee hielpen verspreiden en Marcel Vervloesem gedurende jarenlang een ‘zelfverklaarde kinderpornojager’ en ‘kindermisbruiker’ noemden terwijl deze op 15.11.2006 voor de klachten van Victor V. werd vrijgesproken, ontvingen een afschrift van de Open Brief.
Ook Justitieminister Onkelinx (Parti Socialiste) en de parlementsleden die zonder uitzondering tegen kindermisbruik gekant zeggen te zijn, kregen een afschrift van de Open Brief maar reageerden niet. Het gerecht van Turnhout van haar kant wilde ‘geen commentaar’ kwijt en daar blijft het blijkbaar bij.

Norbert D.R., de man die inzake het Temse-Madeira-netwerk uiteindelijk werd veroordeeld, werkte ‘toevallig’ voor het OCMW te Temse.

Kopie van het originele artikel: alle Sp.a en VLD-parlementsleden

_______________________________________________


Gerecht jaagt op ondervoorzitter Antwerps OCMW

Antwerpen – Het Antwerpse parket wil dat Marco Laenens (VLD), de toekomstige ondervoorzitter van het OCMW, zich voor de correctionele rechter verantwoordt wegens schriftvervalsing.

Laenens (45) wordt ervan verdacht dat hij samen met zijn gewezen levenspartner en een dubieuze ex-BOB’er een transactie heeft afgesloten waarbij de tegenpartij voor 68.000 euro werd opgelicht. Dat zou gebeurd zijn door de boekhouding te vervalsen. Het parket vraagt op 10 januari voor de raadkamer de doorverwijzing van de drie betrokkenen naar de strafrechter.

Laenens zegt dat hij in de zaak eerst slachtoffer was en nu in de rol van dader wordt geduwd. Na overname van de bvba Kwalivo (later naamloze vennootschap) die actief is in de binnenvaart, stelde Laenens samen met zijn intussen gewezen vrouw vast dat hij bedrogen was. De zaak werd door een burgerlijke rechtbank behandeld en volgens Laenens’ advocaat Peter Defour werd het geding daar ook gewonnen.

De tegenpartij liet na in beroep te gaan, maar toen Elisabeth T. en Marco Laenens het geld wilden innen, ging ze wel in het tegenoffensief. De tegenpartij diende tegen Laenens en zijn partner een strafklacht in wegens oplichting.

Het parket vordert de doorverwijzing naar de rechter, zowel van Laenens als van Elisabeth T., en ook van gewezen rijkswachter John V.L.
Die laatste is in gerechtskringen geen onbekende. Hij liep in 1995 en 1996 al veroordelingen op, waarvan één wegens fraude met inreis- en verblijfsdocumenten ten voordele van migranten. Telkens kreeg hij twee jaar celstraf.

Laenens zegt John V.L. nooit gezien te hebben en plaatst hem in het kamp van de tegenstrevers, als een van de twee tussenpersonen bij de totstandkoming van de overeenkomst.

VLD behoudt vertrouwen

Vier dagen voor het dossier opnieuw voor de raadkamer komt, wordt Laenens geïnstalleerd als OCMW-raadslid. Hij was dat ook al de voorbije zes jaar, maar hij wordt nu een van de twee ondervoorzitters.

De VLD zegt het vertrouwen in Laenens te behouden en zegt te kunnen vermoeden waarom enkele dagen voor de aanstelling van de nieuwe OCMW-raad dit nieuws uitlekt. Laenens en zijn collega Jef Aertbeliën haalden het net als zes jaar geleden opnieuw, maar met acht kandidaten voor twee OCMW-stoelen was de strijd in het VLD-kamp hevig.

Guy Fransen, Het Nieuwsblad dd. 30.12.2006

__________

Marco Laenens liet de vzw Werkgroep Morkhoven op 14.1.2010 weten:

Beste,
In deze zaak ben ik zowel in eerste aanleg als in beroep volledig vrijgesproken.
dit zou u misschien ook wel eens op uw blog kunnen vermelden na al uw lasterlijke aantijgingen van 31/12/2006


Kinderpornozaak Zandvoort en aanverwanten:
http://zaplog.nl/zaplog/article/marcel_vervloesem_en_de_z...
http://www.youtube.com/results?search_type=search_playlis...
http://www.youtube.com/user/ULTJECRUMPIE#g/u
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://morkhoven.org/wordpre

12-01-10

Kinderporno - Zaak Zandvoort: aktievoerder langzaam vermoord


E479.tuinBrussel, 12.1.2010

Beste X,

Heb opnieuw naar het kabinet van justitie gebeld inzake de 4de bijna-comateuze toestand van Marcel maar daar wil men van niets weten (zie op onze site en probeer het overal bekend te maken).

Een Engelse vertaling van het laatste bericht hierover, zou niet slecht zijn. Heb al een nederlandstalige en franstalige versie.

Marcel wordt ook nog op een andere manier aangepakt.
De procureur van de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen heeft in 5 regeltjes negatief geadviseerd.
Dat kon hij omdat de PSD van minister De Clerck de toelating krijgt om haar documenten achter te houden.

Allemaal zeer goed voor zijn gezondheid !

Het is duidelijk dat men hem op die manier wil vermoorden !


02-truth-freedom

 

 

Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
Kinderpornonetwerk Zandvoort
Justitie Turnhout
Open Brief Procureur-Generaal
Zoé Genot cd-roms Zandvoort
Droit Fondamental – (French, English, Italian)
Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
Vervloesem maart 1998 deel1
- Video's: Marcel Vervloesem en de Zandvoortse kinderporno (nederlandstalige ondertiteling)


11-01-10

Kinderporno - Zaak Zandvoort: Aktievoerder bijna 4de keer in coma


tralies.imagesBrussel, 11 januari 2010 - Gisteren schreef ik voor de zoveelste maal naar de Belgische en europese parlementsleden om hen te melden dat Marcel Vervloesem van onze vereniging, in de gevangenis van Turnhout voor een derde maal bijna in coma was geraakt doordat zijn suikerspiegel die sinds zijn laatste opsluiting in de isoleercel niet meer te controleren valt, 's morgens weer op 50 was gevallen.

De nieuwe opsluiting in een isoleercel kwam er nadat Erwin Boosten van de psycho-sociale dienst (PSD), die hierbij op de medewerking van het directoriaat-generaal van de penitentiaire instellingen te Brussel en de stilzwijgende goedkeuring van justitieminister De Clerck kon rekenen, Marcel Vervloesem op zijn bureau had geroepen en hem daarbij verklaarde dat hij op 'geen ambulante begeleiding meer hoefde te rekenen' en dat hij er 'persoonlijk voor zou zorgen dat zijn briefwisseling en bezoek beperkt zou worden'.
Erwin Boosten nam deze beslissing nadat de Werkgroep Morkhoven op een gedetailleerde manier het eindeloos geknoei van de PSD's te Brugge en te Turnhout in vraag had gesteld. Daarbij werden er zelfs criminele feiten gepleegd. Er werden immers niet alleen medische stukken achtergehouden maar ook het rapport van de PSD dat bedoeld was voor de strafuitvoeringsrechtbank, werd door middel van verkeerde gegevens uit het vonnis vervalst.

Marcel Vervloesem's protest hiertegen werd in de kiem gesmoord. Hij werd gedurende 7 dagen in een onverluchte isoleercel opgesloten, wat het aantal dagen in de isoleercel op 50 bracht.
Zoals gewoonlijk, haalde het schrijven naar Minister van Justitie Stefaan De Clerck die over een 'menselijke en rechtvaardige justitie' spreekt, weer niets uit.

De gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem die voor zijn opsluiting in de gevangenis reeds zwaar ziek was en die, tijdens zijn 1,5 jaar durende opsluiting in de gevangenis alleen al, 5 spoedopnames en spoedoperaties onderging waarbij hij als een beest gedurende 591 uren met een ijzeren ketting aan operatietafel, ziekenhuisbed, rolstoelen enz. werd vastgeketend, lijkt nu met de dag slechter te worden.
Uit de verklaring dat men hem om gezondheidsredenen niet kan vrijlaten omdat het 'risico bestaat dat hij zijn vroegere anti-kinderporno-aktiviteiten zou hervatten en contact met de pers zou opnemen', kan men enkel besluiten dat men beslist heeft om hem, zoals een echte politieke gevangene in één of andere dictatuur, in de gevangenis te laten sterven.

Het feit dat Minister De Clerck zelfs niet reageert op de brieven van Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem, waarin om een onmiddellijke vrijlating om gezondheidsredenen verzocht wordt, toont duidelijk aan dat de Minister zelf achter die beslissing staat.
Volgens het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank te Gent, is de Minister ook de enige die kan beslissen om iemand om gezondheidsredenen vrij te laten.

Er waren eerder al tekenen die er op wezen dat de Minister persoonlijk bij deze zaak betrokken is.
De Minister liet bijvoorbeeld geen onderzoek instellen naar het in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort (de bijna 90.000 kinderen op de foto's zijn nog altijd niet geidentificeerd, de kinderpornoproducenten en kinderverkrachters werden niet opgespoord,); de Minister reageerde niet op de in 2008 gedane vaststelling van de Hoge Raad voor de justitie dat de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem verdwenen en er 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort op de gerechtshoven van Turnhout en Antwerpen verdwenen waren; de Minister laat niet onderzoeken waarom de 30 processen-verbaal inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen die de hoofdaanklager van Marcel Vervloesem op zijn naam heeft staan, stilgezwegen worden; de Minister blokkeert al bijna een jaar de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafwet inzake de vrijlating van gevangenen om gezondheidsredenen; de Minister liet de PSD's gewoon hun gang gaan, liet de folterpraktijken en willekeurige sancties tegen Marcel Vervloesem toe en laat toe dat er nog steeds briefwisseling verdwijnt en wordt achtergehouden; de Minister beloofde in maart 2009 dat hij 'de Hoge Raad van Toezicht opdracht had gegeven om de detentieomstandigheden van de heer Vervloesem te onderzoeken' maar daar kwam niets van.

De Minister is door de talrijke brieven, aangetekende brieven, mails en telefoons naar hem en zijn kabinet, maar al te goed op de hoogte van deze zaak en het schijnt dat hij zelfs een apart dossiertje van alle publikaties van de Werkgroep Morkhoven op het Internet, ter zijner beschikking heeft.

Het leven van een gedetineerde is voor Minister De Clerck echter niets waard en hij laat een gevangene nog liever in de gevangenis sterven dan een onderzoek te laten instellen naar de criminele praktijken van de magistraten die bij het in de doofpot steken van de kinderpornozaak en het jarenlange criminaliseren van Marcel Vervloesem zijn betrokken.

Een kopie van deze publikatie wordt vandaag ondermeer naar Minister De Clerck en zijn kabinetsmedewekers gezonden. Zij worden al bijna een jaar lang op de hoogte gehouden van dit dossier zonder dat er een oplossing komt. Kabinetsmdewerker Els Baart die ik zopas telefoneerde en opnieuw wees op de kritieke gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem, antwoordde mij dat men 'geen telefonische afspraken maakt' en dat men 'haar moest schrijven' terwijl zij de brieven van de vzw Werkgroep Morkhoven niet beäntwoordt.
Als Marcel Vervloesem vandaag of morgen in coma zou geraken en daarbij zou overlijden, zijn zowel deze vrouw als Minister De Clerck, hiervoor verantwoordelijk.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

--------

Onderstaande lijst van de meer dan 20 spoedopname's en operaties van de aktievoerder werd meer dan 40 keren naar Minister De Clerck gestuurd.
Ook de bijna 200 Belgische en europese parlementsleden die gisteren nogmaals werden aangeschreven, kregen gisteren een kopie van deze lijst.

De vzw Werkgroep Morkhoven kreeg slechts één enkel 'antwoord' dat door Minister De Clerck persoonlijk ondertekend was en waarin verwezen werd naar Els Baart, de kabinetsmedewerker die het dossier Vervloesem beheert.
In zijn brief van 30.4.2009 liet De Clerck weten:
- 'Wat de PSD materie betreft, zie ik geen enkele objectieve redenen om in dit dossier te interveniëren. Immers, de nodige contacten tussen de PSD medewerkers en de heer Vervloesem vinden plaats.
- 'Medische aspecten van dit dossier werden onderzocht door de Dienst Gezondheidszorg.'
- 'De vragen om de strafuitvoeringsmodaliteiten werden onderzocht'.
- 'Ook de raadsman van de heer Vervloesem werd eerder hierover geinformeerd'.

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge, te voorkomen.

België zetelt met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN-Mensenrechtencommissie. De Belgische ex-premier Herman Van Rompuy die, zoals Minister De Clerck, deel uitmaakt van de Vlaamse christendemocraten, werd inmiddels tot europese president benoemd alhoewel hij tevergeefs werd aangeschreven in verband met de kinderpornozaak Zandvoort en Marcel Vervloesem.


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:

Werkgroep Morkhoven - Wordpress
Zandvoortse kinderpornozaak
video's - Zandvoort en aanverwanten (1)
video's - Zandvoort en aanverwanten (2)
Werkgroep Morkhoven - Skynet
Justitie en pedo's houden niet van 'zelfbenoemde pedojagers'

10-01-10

Activist Marcel Vervloesem à nouveau en danger


tralies.imagesBruxelles, 10 janvier 2010 - J'ai eu Marcel Vervloesem de notre association au téléphone. Il s'est évanoui pour le troisième fois à cause d'une hyglycémie.  Son niveau de sucre était à nouveau tombé à 50.  Il doit aller tout de suite à l'hôpital et il doit être libéré avant qu'il meurt à la prison !

Jan Boeykens, Président de l'asbl Werkgroep Morkhoven


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - le réseau pédocriminel de Zandvoort:

Réseau pédocriminel de Zandvoort - Google
Werkgroep Morkhoven - Wordpress
vidéos: le réseau pédocriminel de Zandvoort
vidéos: Zandvoort etc. (1)
vidéos: Zandvoort etc. (2)
Werkgroep Morkhoven - Skynet
http://droitfondamental.eu/
http://verdwijningen.skynetblogs.be/


08-01-10

Klachten tegen vzw Werkgroep Morkhoven


cd-romsDe klachten tegen de vzw Werkgroep Morkhoven worden telkens zorgvuldig voorbereid. Dat zou er op kunnen wijzen dat justitie er mee achter zit...

---------

Brussel, 8.1.2010 – Zoals te verwachten was, werd er een klacht ingediend bij de Helpdesk van Weblog.nl.

De klacht kwam van een persoon die Marcel Vervloesem, na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort in 1998, beschuldigde. Hij deed dat tesamen met enkele criminelen die allen beweerden dat zij 20 jaar voordien ‘door Marcel Vervloesem gefolterd en verkracht’ werden.

Dat gebeurde, zoals in het geval van de andere beschuldigingen en klachten, via een zogezegd interview in een Vlaams dagblad.

Opmerkelijk in heel deze zaak is het feit dat Marcel Vervloesem, na jarenlang als ‘kindermisbruiker’ en zelfverklaarde kinderpornojager’ door het slijk te zijn getrokken, in 2005 opnieuw van ‘folteringen en verkrachtingen’ werd beschuldigd door enkele jongeren uit hetzelfde milieu die ondermeer wegens een gewapende roofoverval in een jeugdinstelling zaten.

Vlak daarop lanceerden de aanklagers uit 1998 een petitie waarin geëist werd om Marcel Vervloesem uit zijn woning te zetten (wat enkele maanden geleden gebeurde) en de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen.

De petitie die alleen door de aanklagers uit 1998 werd getekend, kwam via een christendemocratische politica uit Morkhoven, ter sprake in de gemeenteraad van het stadje Herentals waar dat één van de aanklagers intussen tot gemeenteraadslid werd verkozen.

De bovengenoemde persoon voor wiens klachten Marcel Vervloesem in 2008 door het hof van beroep te Antwerpen werd vrijgesproken, begon een klein jaartje geleden, via een skynetblog, met een echte smaad- en lastercampagne tegen Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens en de vzw Werkgroep Morkhoven. Hij ging zelfs zover dat hij de dochter van Marcel Vervloesem er openlijk voor waarschuwde dat zij haar ‘kinderen tegen hun grootvader moest beschermen indien deze een penitentiaire verlofdag zou toegekend krijgen’ en schreef als zogezegd slachtoffer naar allerlei justitiediensten.

Uiteindelijk besloot Skynet om de skynetblog van de man te sluiten.

De man startte echter opnieuw met een skynetblog en zette zijn lastercampagne vanuit deze blog en vanop een Nederlandse pedo-gerichte site verder.

Nadat alle berichten, waaronder ook de oproep om kindermisbruikers (waarmee Marcel Vervloesem werd bedoeld) ‘te martelen en levend te verbranden’ door Skynet van de skynetblog werden verwijderd, publiceerde de administrator van de Nederlandse site plotseling een Open Brief die aan de burgemeester van Herentals was gericht.

In de Open Brief werd, zoals bij de petitie in 2005 gebeurde, aan de burgemeester gevraagd om zijn politieke macht aan te wenden om ‘alle blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven te laten sluiten’.
Er werd hem verzocht om contact op te nemen met Skynet. De Nederlandse site die hard van leer trekt tegen de ‘zelfbenoemde pedojagers’ en geen onderscheid ziet tussen Chris Hölsken en Marcel Vervloesem, diende tevens een klacht in bij Skynet en riep iederéén op om hetzelfde te doen.

Op die manier wil men Skynet blijkbaar onder druk zetten.

Een half jaar geleden werden er ook drie skynetblogs, waaronder ‘Doofpot Justitie’ met het hele internetarchief van de vzw Werkgroep Morkhoven sinds 2005, gesloten. Dat gebeurde na een klacht van iemand die samenwerkt met een advocate die einde 2007 (toen het proces tegen Marcel Vervloesem nog lopende was) opriep om de skynetblog van de vzw Werkgroep Morkhoven uit de rankings en van het Internet te verwijderen. Volgens de advocate was de skynetblog ‘dubieus en maatschappelijk onaanvaardbaar’ en diende zij ‘enkel ter bescherming van een kindermisbruiker’ en ‘justitie in een negatief daglicht te plaatsen’.

De vzw Werkgroep Morkhoven heeft thans een advocaat aangesteld die ten gepaste tijde de nodige stappen zal ondernemen.

http://doofpottenjustitie.web-log.nl/


Kinderpornozaak Zandvoort en aanverwanten:

http://zaplog.nl/zaplog/article/marcel_vervloesem_en_de_zandvoortse_kinderporno/ http://www.youtube.com/results?search_type=search_playlists&search_query=ultjecrumpie/ http://www.youtube.com/user/ULTJECRUMPIE#g/u/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://morkhoven.org/wordpress/

07-01-10

Kinderpornozaak Zandvoort: Morkhoven-aktivist stilzwijgend vermoord


tralies.imagesDe situatie waarbij mensen overal ter wereld hun meeste elementaire rechten worden ontnomen, kan niet blijven duren...

Brussel, 7 januari 2010 - Gisteren-avond Marcel Vervloesem van onze vereniging, die met zijn kanker, suikerziekte, hartziekte, nierproblemen enzoverder al 1,5 jaar lang in de gevangenis is opgesloten, aan de lijn gehad. Men is hem langzaam aan het vermoorden. Zijn suikerspiegel is al wekenlang niet meer onder controle te krijgen en enkele dagen geleden was hij bijna in coma. Dat komt omdat men hem voor zijn protest tegen het afsluiten van zijn dossier door de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Turnhout, gedurende 7 dagen lang in een onverluchte isoleercel had opgesloten (wat zijn totaal aan isoleercel-dagen op 50 bracht). Men heeft zijn insuline reeds geruime tijd verdubbeld (s'morgens, 's middags, 's avonds 3 x 35 en later op de avond nog eens 50). Zijn suikerspiegel stond vandaag weer op 70. Na de uitdrogingsverschijnselen waarvoor hij een week geleden naar het hospitaal moest gaan, heeft hij nu weer een ernstige vochtopstapeling in zijn benen.

De bedoeling van justitie die, ondermeer door mij, schriftelijk en telefonisch via justitieminister Stefaan De Clerck en zijn kabinet wordt geinformeerd, is om Marcel Vervloesem's gezondheid zodanig verder in de vernieling te helpen dat men hem terug naar het medisch centrum van Brugge kan overbrengen zodat niemand de verantwoordelijkheid draagt als er iets met hem gebeurt en indien hij moest te komen overlijden.

Zoals men weet, is De Clerck radicaal tegen een voorlopige vrijheid om gezondheidsredenen van Marcel Vervleosem omdat hij 'anders zijn vroegere anti-kinderpornoakties met de vzw Werkgroep Morkhoven zou hernemen en hij de pers zou kunnen contacteren'. De Clerck blijkt als vlaamse christendemocraat daarmee niet alleen lak te hebben aan de grondwettelijke persvrijheid in België maar schendt bovendien het vonnis van het hof van beroep van Antwerpen waarin het spreekverbod met de pers dat de correctionele rechtbank Marcel Vervloesem oplegde, nietig werd verklaard.

Ik neem vandaag opnieuw telefonisch contact op met het kabinet van De Clerck en het directoriaat-generaal (waaronder de penitentiaire gezondheidsdienst) van de strafinrichtingen te Brussel. Zoals de advocaat van Marcel die zich nauwelijks durft te roeren en tal van andere mensen, vinden wij met de vzw Werkgroep Morkhoven dat zwaar zieke personen zoals Marcel Vervloesem, niet in de gevangenis thuishoren. Dit is niet alleen onmenselijk maar ook strijdig met alle europese en internationale verdragen inzake de mensenrechten.
Minister De Clerck die op zijn website over een 'menselijke en rechtvaardige justitie' spreekt en beweert voor een 'gevangenisstructuur in menselijke omstandigheden' te zijn, moet zijn verantwoordelijkheid in deze zaak dringend opnemen. Het heeft geen zin dat een Belgische minister tot in Nederland over 'overbevolkte gevangenissen' gaat klagen als hij zijn eigen principes niet respecteert en hij zelf de oorzaak is van die overbevolkte gevangenissen. Het heeft geen zin om mensen in de gevangenissen te laten sterven om een kinderpornozaak waarin bepaalde magistraten zijn betrokken, in de doofpot te kunnen steken.

Gisteren had ik een lang gesprek met een Engelse artse over de situatie van Marcel Vervloesem. Alhoewel zij veel gewoon was, viel haar mond open van wat zij allemaal te horen kreeg. Ik vertelde haar dat Marcel al meer dan 20 keren geopereerd en met spoed opgenomen werd. Ik zei haar dat de Belgische autoriteiten hem vanwege de kinderpornozaak Zandvoort, definitief het zwijgen wilde opleggen en dat hij daarvoor echt gefolterd werd (willekeurige pesterijen en sancties, isoleercellen, blokkeren van de briefwisseling, het achterhouden van medische gegevens, het vervalsen en tenslotte het blokkeren van het gevangenisdossier door de psycho-sociale diensten en de autoriteiten te Brussel, het 591 uren vastgeketend zijn aan operatietafel en ziekenhuisbed enzoverder). Volgens deze artse was alleen de combinatie van een zware hartziekte en suikerziekte reeds dodelijk.

Het probleem is blijkbaar dat justitieminister De Clerck, zoals zijn voorganger en partijvriend Jo Vandeurzen, eigenlijk ook de minister van volksgezondheid is.

Vandeurzen is, na zijn ontslag in de Fortiszaak, trouwens minister van volksgezondheid geworden en heeft als ex-directeur van het grootste ziekenhuis in Limburg, overal een vinger in de pap.

De geneesheren hebben niets te vertellen in dit land en op de Orde van Geneesheren hoeft men natuurlijk niet te rekenen.
Het spijtige in deze zaak is dat ook de goedwillende geneesheren een slecht imago krijgen in het buitenland.

Nog iets over de psycho-sociale dienst (PSD) in de gevangenis van Tunhout. PSD-psycholoog Erwin Boosten die voor het volledig afsluiten van het dossier en zijn optreden in de zaak Vervloesem het 'volle vertrouwen' kreeg van het directoriaat-generaal van de penitentiaire inrichtingen die rechtstreeks onder de bevoegdheid valt van Minister De Clerck, liet Marcel een paar maanden geleden weten dat hij '4 brieven naar therapeuten ging schrijven'. Sindsdien is er echter niets meer van hem te horen of te zien terwijl Marcel's zaak op 21.1.2010 opnieuw voor het personeelscollege van de gevangenis van Turnhout komt en weldra opnieuw voor de strafuitvoeringsrechtbank zal komen alwaar de rechter zich (zoals gewoonlijk) zal baseren op het rapport van Erwin Boosten, dat (zoals gewoonlijk) niet tijdig klaar zal zijn, waarop de rechter (zoals gewoonlijk) dan weer zal beslissen om de zaken verder uit te stellen. Marcel richtte zich vandaag in een rapportbriefje aan Erwin Boosten die al twee dagen lang op zijn bureautje zit uit te rusten van de zware feestdagen. Zijn situatie is uitzichtloos. De Belgische kamerleden werden eind 2009 allen over deze zaak geinformeerd maar slechts enkelen durven hun mond te openen en richten zich met hun vraag tot minister Declerck die hun vragen meestal onbeäntwoord laat...

Om de gedetineerden en hun naasten over deze gang van zaken te informeren, hebben we, naast onze blog rond de 'rechten van de gevangenen', nu ook een site rond de PSD opgestart:
http://folteringen.wordpress.
com/

Ook als de Belgische regering Marcel Vervloesem (na de eerdere moord op Gina Bernaer-Pardaens) in de gevangenis laat overlijden, zal de vzw Werkgroep Morkhoven met haar akties rond het toedekken van de kinderpornozaak Zandvoort blijven doorgaan en blijven informeren over de schendingen van de mensenrechten in België.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

06-01-10

Verdwenen en vermoorde kinderen


IMGP3096.2010Antwerpen, 4 januari 2010 - Aan het Asiadok te Antwerpen worden de vermoorde Kim Heyrman en de nog steeds vermiste Ken Heyrman herdacht. Broer en zus verdwenen op 4 januari 1994. Kim werd op 11 februari 1994 in het Asiadok teruggevonden, vermoord en verkracht. Het meisje was toen 11 jaar. Van broer Ken, toen 8 jaar, ontbreekt nog steeds elk spoor. Tinny Mast, moeder van de beide kinderen, tast na al die jaren nog steeds in het duister.

Kim en Ken verdwenen in de omgeving van het Antwerpse Schijnpoort, ze waren thuis vertrokken om te gaan voetballen met een vriendje. Hun vriendje bleek echter al vertrokken. Kim en Ken vertrokken daarop zelf naar het voetbalveld in Merksem. Ze werden het laatst gezien op het einde van de brug over het Albertkanaal, naast het Sportpaleis.  Tinny Mast en haar man werden destijds door het Antwerpse Parket gemarginaliseerd en gecriminaliseerd.

Erg behulpzaam was het parket dan ook totaal niet. Ze werden overal buitengehouden en zelfs als verdachten ondervraagd en werden ook heel slecht geïnformeerd over het onderzoek. Toen Kim werd teruggevonden werd er pas een onderzoeksrechter gevorderd. Daarvoor was er zelfs geen onderzoeksrechter met de zaak bezig. Toendertijd was Stefaan De Clerck minister van Justitie. Tinny Mast had destijds een gesprek met hem. Anno 2010 is Stefaan de Clerck opnieuw minister van justitie en stelt Tinny Mast zich nog steeds dezelfde vragen:

"Wie heeft mijn kinderen ontvoerd? Waar is mijn zoon? Waarom doen ze niets? En waarom wordt de dader niet gestraft? In het glazen paleis van Antwerpen weet men duidelijk wie het gedaan heeft! Bij deze vind ik dat ik recht heb op antwoorden, dat ik een tweede kans verdien, dat ik het voorrecht heb om deze vragen te stellen en dat ik het recht heb op duidelijke antwoorden en oplossingen. Waar is mijn tweede kans? Ik ben hun mama. Ik sta zoals elk jaar op 4 januari om 18.30u aan het Asiadok van Antwerpen te rillen van de kou en samen met mij vele andere mensen. Enkel zo wordt er nog aan hen gedacht. Waar is de tweede kans voor Kim en Ken? Bij de herdenking elk jaar? Antwoorden zijn mij in al die jaren raadsels gebleven. Waarom komen er geen antwoorden op vragen waarop ik zelfs het antwoord weet en de heren in het glazen kasteel ook. Of mag het niet geweten zijn?"

Raf Verbeke, van de CAP (Comité voor een andere Politiek) deed een oproep om gratis copies te verkrijgen voor slachtoffers bij inzage in het strafrechtelijk dossier en daaromtrent werd ondertussen ook een petitie opgestart gericht aan de minister van Justitie Stefaan De Clerck:

http://www.facebook.com/group.php?gid=232016674666&re...
http://www.indymedia.be/nl/node/36147/